Stichting EarthWise

Doel van de Stichting

 • Het bewerkstelligen van de transitie naar een duurzame samenleving op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, zijnde een samenleving die respectvol omgaat met de aarde en al haar bewoners en daarmee de kansen voor toekomstige generaties behoudt en creëert;
 • Het vergroten van het bewustzijn bij burgers, bedrijven en organisaties, politici en beleidsmakers ten aanzien van de invloed van het menselijk handelen op de kwaliteit van onze huidige en toekomstige leefomgeving, onszelf en onze medemensen en de aarde als totaal systeem;
 • Het op een zo effectief mogelijke wijze bereiken van zoveel mogelijk mensen, teneinde hen te stimuleren tot gedragsverandering in persoonlijk en professioneel leven, leidend tot een zuiniger, bewuster en meer verantwoorde wijze van omgaan met de aarde, haar natuurlijke bronnen, haar bewoners, flora en fauna.
 • Het transformeren bij individuen en organisaties, van belemmeringen, problemen, weerstanden en angsten, welke het actief aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid in de weg staan, opdat individuele actie naar een duurzamer leefstijl mogelijk wordt.

De initiatiefnemers vertrouwen erop via de doelen zo bij te dragen aan een duurzame samenleving die ook over vele generaties leefbaar en positief is en de realisatie van het behoud van de aarde als leefbare planeet in de breedste zin van het woord. Zij zijn ervan overtuigd dat ieder mens deze wens heeft en het belang ervan inziet, maar dat deze alleen geblokkeerd is door vastgeroeste denkpatronen, gevoel van afhankelijke machteloosheid en het niet zichtbaar zijn van opties voor een persoonlijke casu quo gezamenlijke bijdrage.

De Stichting werkt aan de verwezenlijking van haar doelen door:

 • Het (doen) uitvoeren van projecten welke op enigerlei wijze, direct of indirect, dienstbaar zijn aan de verwezenlijking van de doelen;
 • Het (al dan niet op uitnodiging) voorbereiden, organiseren en faciliteren van bijeenkomsten in de vorm van trainingen, retreats en congressen voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling, transformatieprocessen en bewustzijn;
 • Het leggen en onderhouden van contacten met andere personen en instellingen met een (gedeeltelijk) gelijk of verwant doel; Het toegankelijk (doen) maken, uitwisselen en verspreiden van kennis, ervaring en inspirerende voorbeelden op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau door middel van publicaties, media en internet;
 • Het (doen) ontwikkelen van programma’s, trainingen en dergelijke, gericht op ‘empowerment’ van mensen en organisaties, en het herstellen van de innerlijke verbinding met onszelf, de aarde en de kosmos,
 • Het stimuleren, entameren en bijdragen aan onderzoek en initiatieven rond alle thema’s die met het te verwezenlijken doel verband houden; Samen te werken met personen, educatieve-, publiekgerichte-, charitatieve- en commerciële instellingen, overheden en NGO’s die de doelstellingen van de Stichting erkennen; Het begeleiden, coachen en ondersteunen van personen, instellingen en organisaties die trachten de doelstellingen te verwezenlijken;
 • Het (helpen) stichten en ondersteunen van (inter-)nationale initiatieven in de vorm van centra, organisaties en dergelijke welke een bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelen;
 • Alle andere wettige middelen die in de ruimste zin met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.